My experience as a Graduate from Founder Institute Yangon Chapter by Sully Bholat

Graduation Night from the Founder Institute Yangon Chapter

Graduation Night from the Founder Institute Yangon Chapter

(Zaw Gyi, English, & Unicode versions below)
(This Article is written by Sully Bholat, Graduating Student Founder from Founder Institute Yangon)

ကြ်န္ ေတာ္ ရန္ ကုန္ ကို ျပန္ ေျပာင္း လာ ၿပီး စီး ပြား ေရး တစ္ ခု လုပ္ မယ္ လို႔ ဆုံး ျဖတ္ တဲ့ အ ခါ ကြ်န္ ေတာ္ ဘယ္ က စ ၿပီး ေတာ့ ဘာ လုပ္ ရ မွန္း မ သိ ခဲ့ ပါ ဘူး။ အဲ ဒီ ေတာ့ ကြ်န္ ေတာ္ Business Startup events ေတြ ကို စ သြား ခဲ့ ၿပီး ျမန္ မာ ျပည္ ရဲ႕ စီး ပြား ေရး အ ေျခ အ ေန ကို စ ေလ့ လာ ခဲ့ ပါသည္။ ၿပီး ေတာ့ ကြ်န္ ေတာ္ ဟာ Business Idea Competitions မ်ား မွာ ဝင္ ၿပိဳင္ ခဲ့ ၿပီး Startup Accelerator အ ခ်ိဳ႕ ကို ဝင္ ဖို႔ ေလ်ာက္ ထား ခဲ့ ေပ မယ့္ မ ေအာင္ ျမင္ ခဲ့ ပါ ဘူး။

တစ္ ေန႔ မွာ ေတာ့ ကြ်န္ ေတာ္ Phandeeyar က ေၾကာ္ ျငာ ေန သည့္ Founder Institute ဆို သည့္ Program အ ေၾကာင္း ကို ၾကား ခဲ့ ရ ပါ သည္။ သူ တို႔ ရဲ႕ Program ေဆြး ေႏြး ပြဲ တစ္ ခု ကို သြား ခဲ့ ၿပီး သူ တို႔ က Program ထဲ ဝင္ ဖို႔ idea ရွိ စ ရာ မ လို ဘူး လို႔ ေျပာ တဲ့ အ ခါ ကြ်န္ ေတာ္ အ ရမ္း ေပ်ာ္ ရြႊင္ သြား ပါ သည္။ သူ တို႔ ရဲ႕ Program ဝင္ ခြင့္ ပုံ စံ က သူ တို႔ ရဲ႕ စာ ေမး ပြဲ ေျဖ ရ ၿပီး ဝင္ ခြင့္ ေလ်ာက္ လြႊာ တင္ ရ မယ္ ဆို ေတာ့ November 2016 အ စ ပိုင္း မွာ ဝင္ ခြင့္ ေလွ်ာက္ လႊာ တင္ ခဲ့ ပါ သည္။ ကြ်န္ ေတာ္ ဟာ သူ တို႔ ရဲ႕ ဝင္ ခြင့္ စာ ေမး ပြဲ ကို ေအာင္ ျမင္ ခဲ့ ၿပီး သူ တို႔ Program စ တင္ ခ်ိန္ မွာ ေရြး ခ်ယ္ ခဲ့ ေသာ လူ ၂၄ ေယာက္ ထဲ မွာ ပါ ဝင္ ခဲ့ ပါ သည္။ သူ တို႔ ရဲ႕ သင္ ႐ိုး ၫြန္း တမ္း နဲ႔ ဒီ Program မွ ဘြဲ႕ ရ ၿပီး ေအာင္ ျမင္ ဖို႔ မည္ မွ် ခက္ သည္ ဆို တာ ကို သိ သည့္ အ ခါ အ လြန္ စိတ္ လႈပ္ ရွား ခဲ့ ပါ သည္။(ကမၻာ ေပၚ တြင္ ဒီ Program ကို တက္ ေရာက္ သူ ၃၀% ရာ ခိုင္ ႏႈန္း သာ ဘြဲ႕ ရ ေအာင္ ျမင္ ခဲ့ သည္။)ကြ်န္ ေတာ္ ဟာ ဒီ စိန္ ေခၚ မႈ မ်ား ကို ျဖတ္ ေက်ာ္ ဖို႔ အ တြက္ အ ေကာင္း ဆုံး ႀကိဳး စား မည္ ဟု ဆုံး ျဖတ္ လိုက္ ပါ သည္။

ဒီprogramကိုစတင္ခ်ိန္တြင္ကၽြန္ေတာ့္မွာလုပ္ငန္းအတြက္Business Ideaေကာင္းေကာင္းမရွိခဲ့သည့္အတြက္သူ တို႔ရဲ႕ Idea ကိုေရြးခ်ယ္သည့္ အဆင့္ကိုမေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မွာစိုးရိမ္ခဲ့ရပါတယ္။ဒီProgramရဲ႕အပတ္စဥ္လုပ္ရေသာစာမ်ားသည္လည္းအလြန္ခက္ခဲၿပီးအခ်ိန္မ်ားစြာေပးခဲ့ရပါသည္။ဒါေပမဲ့ဒီProgram မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕Business Idea ကိုပိုမို ေကာင္းေအာင္အစစအရာရာကူညီခဲ့ပါသည္။

Sully

Founder Institute မွာ ကြ်န္ ေတာ့ ရဲ႕ အႀကိဳက္ဆံုးအရာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုျပည္တြင္း၌ ေအာင္ျမင္ေနေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အပတ္စဥ္သင္တန္းခ်ိန္မ်ားတြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၃-၄ ေယာက္သည္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕Business Idea မ်ားကိုလာေရာက္နားေထာင္ၿပီးအၾကံဥာဏ္မ်ားေပးအပ္ခဲ့သည့္အျပင္သင္တန္း၏အပတ္စဥ္ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာသင္ခန္းစာမ်ားကိုသင္ၾကားေပးပါသည္။

အဲဒီလိုေအာင္ျမင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏Business Idea မ်ားကိုအေကာင္းအဆိုးေဝဖန္ၿပီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေထာက္ျပေဝဖန္ျခင္းသည္ကၽြန္ေတာ္အတြက္အလြန္အက်ိဳးရွိခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ၿပီး သူ႔တို႔ရဲ႕သင္ၾကားမူမ်ားကိုနားေထာင္ခြင့္ရရွိျခင္းသည္လည္းျမန္မာျပည္ ၏လက္ရွိစီးပြားေရးေစ်း ကြက္ အေၾကာင္းကိုပိုသိျမင္ခဲ့ရပါသည္။ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕Business အတြက္ ဒီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထဲမွ သံုးေယာက္ကိုကၽြန္ေတာ္အတြက္အၾကံေပးအေနျဖင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ထို႔အျပင္က်န္ရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖင့္ဒီProgramမွတဆင့္ဆက္သြယ္မူမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး သူ႔တို႔ဟာလည္းကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ Business Flexible Pass ကိုအကူအညီမ်ား ႏွင့္အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးခဲ့ပါသည္။

Sully Pitching to the Mentors

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခုကိုစတင္တည္ေထာင္ရတာဟာ တကယ့္ေတာ့မလြယ္ကူလွပါ။ကိုယ့္မွာကူညီလမ္းျပေပးမဲ့သူမရွိလၽွင္ပိုမိုခက္ခဲလွပါသည္။Founder Institute Program ဟာ အဲဒီအတတ္ပညာမ်ားကို ၃လခြဲအတြင္းအျပတ္သင္ၾကားေပးပါသည္။

ဒီ၃လခြဲအခ်ိန္ကာလသည္တျခားစီးပြားေရးProgram မ်ားထက္စာရင္တိုေတာင္းလွပါသည္။Founder Institute  Programကို Idea မရွိပဲႏွင့္လည္းဝင္ေရာက္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ၿပီးProgram မွ ေအာင္ျမင္ဘြဲ႕ရၿပီးေသာအခါသင့္မွာေအာင္ျမင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွေထာက္ခံအားေပးခဲ့ေသာIdea တခုႏွင့္ထူေထာင္ၿပီးေသာကုမၸဏီတခုရရွိမွာျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္အဓိကရရွိခဲ့ေသာသင္ခန္းစာကေတာ့ေအာင္ျမင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဆီကတစ္ဆင့္ၾကားသိရေသာအသိပညာမ်ားသည္အလြန္တန္ဖိုးရွိပါသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္သူ႔တို႔သည္စီးပြားေရးကိုကၽြမ္းက်င္ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ခဲ့ေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရွိၿပီးစီးပြားေရးေလာက ၏ အတက္အက်ကိုေကာင္းစြာသိရွိလို႔ျဖစ္ပါသည္။

Sully Pitching During the Mentor Progress Review

Founder Institute Program သည္စြန္႔ဦးတီထြင္ျဖစ္ခ်င္သူမ်ားႏွင့္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္သူမ်ားအတြက္အေကာင္းဆံုးကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာတက္သင့္ေသာProgramတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုကၽြန္ေတာ္ထင္ပါသည္။

သင့္၏IdeaကိုဒီProgramမွာအေတြ႕အၾကံဳရွိေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏အၾကံေပးခ်က္မ်ားအတိုင္းအႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳျပင္မြမ္းမံခြင့္ရသည့္အတြက္သင့္Business Ideaဟာေစ်းကြက္သို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ Business Idea Flexible Passကို ဒီ Founder Institute Programထဲမွာႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳျပင္မြမ္းမံခြင့္ရခဲ့ပါသည္။

အခုေတာ့ကၽြန္ေတာ္ဟာ Flexible Pass ကိုေစ်းကြက္ထဲသို႔မၾကာခင္ေခၚေဆာင္လာေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ၿပီးကၽြန္ေတာ္သည္ပထမဦးဆံုးFounder Institute  Yangon မွ ေအာင္ျမင္ဘြဲ႕ရေသာပထမဦးဆံုး(၆)ဦးအနက္မွတစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္အလြန္ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။

အခုအခ်ိန္ဟာကၽြန္ေတာ့္လုပ္ငန္းအတြက္အစပဲရွိၿပီးေနာက္ထပ္ခရီးရွည္ကိုဆက္လက္သြားရ ဦးမည္ျဖစ္ၿပီးဒီ Founder Institute Program မွာ သင္ ၾကား ၿပီး တက္ ေရာက္ ခြင့္ ရ တဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ျပီးေတာ့ Founder Institute Yangon မွ Director မ်ား ၊အၾကံေပးေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္လူႀကီးမ်ား၊ Phandeeyar မွဝန္ထမ္းမ်ား၊ကၽြန္ေတာ့္ ရဲ႕အဖြဲ႕သားမ်ား၊ကၽြန္ေတာ့္ မိသားစုႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ကၽြန္ေတာ့္အားပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သူမ်ားႏွင့္အတူေက်းဇူးတင္ထိုက္သူမ်ားအားလံုးကိုေက်းဇူးမ်ားစြာတင္ပါသည္။

အခုေတာ့တကယ့္ကၽြန္ေတာ္ေလၽွာက္ ရ မည့္ ခ ရီး ရွည္ ကို စ တင္ ပါ ၿပီ။

Founder Institute Graduation Day

ကၽြန္ေတာ့္္ Business  Flexible Pass  အေၾကာင္း

Flexible Pass သည္သင့္အားကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏Partner Gyms/Fitness Centres မ်ားတြင္ကစားႏိုင္ရန္လုပ္ေပးသည့္ Pass ျဖစ္ပါသည္။ Flexible Pass ႏွင့္သင္သည္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏ Partner မ်ားတြင္ Gym အသံုးျပဳခြင့္၊Fitness Classes မ်ားတက္ေရာက္ခြင့္ ႏွင့္ ေရကူးကန္ အသံုးျပဳခြင့္တို႔ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

Flexible Pass အေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလိုပါ www.flexiblepass.com website ႏွင့္ Flexible Pass  facebook page တို႔ တြင္ အ ေသး စိတ္ ဝင္ ေရာက္ ေလ့ လာ ႏိုင္ ပါ သည္။

 

When I moved back to Yangon to do a startup, I have no idea what to do or where to start. I started going to some startup events to get a better understanding of the market in Myanmar. I also competed in a couple of business idea competitions and applied for some startup accelerators but didn’t managed to get very far with them.

One day, I found out about this program called Founder Institute which Phandeeyar has been advertising. I went to one of their information events and was very delighted to see that they do not require an idea to enter the program. I have a couple of startup ideas but they are not very solid so I don’t want to be rejected by the program because of those ideas. Their admissions process is mainly based on their Predictive Admissions Assessment and the assessment of your application so I decided to apply for the program in early November. I managed to pass their Predictive Admissions Assessment and was selected as one of the 24 people to be part of the program when it started.

I was very excited to start the program after reading about the curriculum and how tough it is to graduate from the program(Only around 30% graduate). I welcomed the challenge and decided to work hard to pass the different stages of the Founder Institute program.When I first started the program, I do not have a solid idea for a startup so I was worried that my idea would not pass the mentor idea review stage. The weekly assignments of the program are also very challenging and takes a lot of time to complete. However, they helped tremendously in validating my startup idea and helped me in refining my idea to make it better.

 

Article Photo 1

 

One of the best things about Founder Institute is the network of local mentors that they provide. Every session, 3-4 mentors would come in to give feedback to our pitches and will do a presentation that is related to the session of the topic. It is very helpful to get an honest opinion of established mentors about your business idea and what you should improve on. Also, it is very beneficial to get a chance to listen to their presentations to gain a deeper understanding of the business world. I managed to get 3 advisors from the local network of mentors to be part of my advisory board and has great relationships with the rest of the mentors who has been helping my startup Flexible Pass in other ways as well.

Article Photo 2

Starting a business is hard and it is even harder if you don’t have the right guidance or know the right ways. Founder Institute teaches you all those things in 3.5 months which is a pretty short time compared to other entrepreneurship programs. You can join Founder Institute without any idea and graduate it with a validated idea that has been backed by experienced mentors and a company that has been incorporated. I’ve learned from the program that you learn best by listening to the valuable advice given by these experienced mentors who has started a business before as they know the ups and down of this entrepreneurship world very well.

Article Photo 3

 

I think Founder Institute is one of the best programs in the world for anyone who wants to be an entrepreneur and start their own business. You can refine your idea multiple times through feedback and you can be assured that your business idea has been validated by Founder Institute mentors as it has a great chance to be a success in the market when you graduate.

I have refined my startup idea Flexible Pass multiple times throughout my time in Founder Institute by making changes to improve it. Now, I am excited to take it to market soon and cannot wait for this entrepreneurial journey to start. I am also very happy to be one of the 6 graduates from the very first batch of Founder Institute Yangon Chapter.I know this is just the beginning of the journey and there is a long way to go but I am really grateful for Founder Institute for giving me a chance to be part of the program. I would also like to thank all the directors of Founder Institute Yangon, the staff at Phandeeyar, the mentors,my fellow graduates, my team, my advisors, my friends and my family for all the support and help that they have given me throughout this journey. Now the real journey in the entrepreneurship world begins!

 

Article Photo 4

 

About my startup Flexible Pass

Flexible Pass is a monthly pass that customers can buy to use it as a day pass entry or for other fitness options at our partner gyms/fitness centres all across Yangon. It currently offers 3 fitness options: Gym usage, Fitness Classes and Swimming Pool Usage.

For more information, you can check out our website www.flexiblepass.com and our Facebook page www.facebook.com/flexiblepass

ကျွန် တော် ရန် ကုန် ကို ပြန် ပြောင်း လာ ပြီး စီး ပွား ရေး တစ် ခု လုပ် မယ် လို့ ဆုံး ဖြတ် တဲ့ အ ခါ ကျွန် တော် ဘယ် က စ ပြီး တော့ ဘာ လုပ် ရ မှန်း မ သိ ခဲ့ ပါ ဘူး။ အဲ ဒီ တော့ ကျွန် တော် Business Startup events တွေ ကို စ သွား ခဲ့ ပြီး မြန် မာ ပြည် ရဲ့ စီး ပွား ရေး အ ခြေ အ နေ ကို စ လေ့ လာ ခဲ့ ပါသည်။ ပြီး တော့ ကျွန် တော် ဟာ Business Idea Competitions များ မှာ ဝင် ပြိုင် ခဲ့ ပြီး Startup Accelerator အ ချို့ ကို ဝင် ဖို့ လျောက် ထား ခဲ့ ပေ မယ့် မ အောင် မြင် ခဲ့ ပါ ဘူး။

တစ် နေ့ မှာ တော့ ကျွန် တော် Phandeeyar က ကြော် ငြာ နေ သည့် Founder Institute ဆို သည့် Program အ ကြောင်း ကို ကြား ခဲ့ ရ ပါ သည်။ သူ တို့ ရဲ့ Program ဆွေး နွေး ပွဲ တစ် ခု ကို သွား ခဲ့ ပြီး သူ တို့ က Program ထဲ ဝင် ဖို့ idea ရှိ စ ရာ မ လို ဘူး လို့ ပြော တဲ့ အ ခါ ကျွန် တော် အ ရမ်း ပျော် ရွှင် သွား ပါ သည်။ သူ တို့ ရဲ့ Program ဝင် ခွင့် ပုံ စံ က သူ တို့ ရဲ့ စာ မေး ပွဲ ဖြေ ရ ပြီး ဝင် ခွင့် လျောက် လွှာ တင် ရ မယ် ဆို တော့ November 2016 အ စ ပိုင်း မှာ ဝင် ခွင့် လျှောက် လွှာ တင် ခဲ့ ပါ သည်။ ကျွန် တော် ဟာ သူ တို့ ရဲ့ ဝင် ခွင့် စာ မေး ပွဲ ကို အောင် မြင် ခဲ့ ပြီး သူ တို့ Program စ တင် ချိန် မှာ ရွေး ချယ် ခဲ့ သော လူ ၂၄ ယောက် ထဲ မှာ ပါ ဝင် ခဲ့ ပါ သည်။ သူ တို့ ရဲ့ သင် ရိုး ညွန်း တမ်း နဲ့ ဒီ Program မှ ဘွဲ့ ရ ပြီး အောင် မြင် ဖို့ မည် မျှ ခက် သည် ဆို တာ ကို သိ သည့် အ ခါ အ လွန် စိတ် လှုပ် ရှား ခဲ့ ပါ သည်။(ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် ဒီ Program ကို တက် ရောက် သူ ၃၀% ရာ ခိုင် နှုန်း သာ ဘွဲ့ ရ အောင် မြင် ခဲ့ သည်။)ကျွန် တော် ဟာ ဒီ စိန် ခေါ် မှု များ ကို ဖြတ် ကျော် ဖို့ အ တွက် အ ကောင်း ဆုံး ကြိုး စား မည် ဟု ဆုံး ဖြတ် လိုက် ပါ သည်။

ဒီprogramကိုစတင်ချိန်တွင်ကျွန်တော့်မှာလုပ်ငန်းအတွက်Business Ideaကောင်းကောင်းမရှိခဲ့သည့်အတွက်သူ တို့ရဲ့ Idea ကိုရွေးချယ်သည့် အဆင့်ကိုမကျော်ဖြတ်နိုင်မှာစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီProgramရဲ့အပတ်စဉ်လုပ်ရသောစာများသည်လည်းအလွန်ခက်ခဲပြီးအချိန်များစွာပေးခဲ့ရပါသည်။ဒါပေမဲ့ဒီProgram မှ တာဝန်ရှိသူများသည်ကျွန်တော်ရဲ့Business Idea ကိုပိုမို ကောင်းအောင်အစစအရာရာကူညီခဲ့ပါသည်။

Sully Pitching to the Mentors

Founder Institute မှာ ကျွန် တော့ ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအရာကတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်တွင်း၌ အောင်မြင်နေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖြင့်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အပတ်စဉ်သင်တန်းချိန်များတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၃-၄ ယောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့Business Idea များကိုလာရောက်နားထောင်ပြီးအကြံဉာဏ်များပေးအပ်ခဲ့သည့်အပြင်သင်တန်း၏အပတ်စဉ် နှင့်သက်ဆိုင်သောသင်ခန်းစာများကိုသင်ကြားပေးပါသည်။

အဲဒီလိုအောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ကျွန်တော်တို့၏Business Idea များကိုအကောင်းအဆိုးဝေဖန်ပြီးလိုအပ်ချက်များကိုထောက်ပြဝေဖန်ခြင်းသည်ကျွန်တော်အတွက်အလွန်အကျိုးရှိခဲ့ပါသည်။

နောက်ပြီး သူ့တို့ရဲ့သင်ကြားမူများကိုနားထောင်ခွင့်ရရှိခြင်းသည်လည်းမြန်မာပြည် ၏လက်ရှိစီးပွားရေးဈေး ကွက် အကြောင်းကိုပိုသိမြင်ခဲ့ရပါသည်။ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော်ရဲ့Business အတွက် ဒီစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များထဲမှ သုံးယောက်ကိုကျွန်တော်အတွက်အကြံပေးအနေဖြင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ထို့အပြင်ကျန်ရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖြင့်ဒီProgramမှတဆင့်ဆက်သွယ်မူများရရှိခဲ့ပြီး သူ့တို့ဟာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Business Flexible Pass ကိုအကူအညီများ နှင့်အကြံဉာဏ်များပေးခဲ့ပါသည်။

Sully Pitching to the Mentors

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုကိုစတင်တည်ထောင်ရတာဟာ တကယ့်တော့မလွယ်ကူလှပါ။ကိုယ့်မှာကူညီလမ်းပြပေးမဲ့သူမရှိလျှင်ပိုမိုခက်ခဲလှပါသည်။Founder Institute Program ဟာ အဲဒီအတတ်ပညာများကို ၃လခွဲအတွင်းအပြတ်သင်ကြားပေးပါသည်။

ဒီ၃လခွဲအချိန်ကာလသည်တခြားစီးပွားရေးProgram များထက်စာရင်တိုတောင်းလှပါသည်။Founder Institute Programကို Idea မရှိပဲနှင့်လည်းဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပြီးProgram မှ အောင်မြင်ဘွဲ့ရပြီးသောအခါသင့်မှာအောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှထောက်ခံအားပေးခဲ့သောIdea တခုနှင့်ထူထောင်ပြီးသောကုမ္ပဏီတခုရရှိမှာဖြစ်သည်။

ကျွန်တော်အဓိကရရှိခဲ့သောသင်ခန်းစာကတော့အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဆီကတစ်ဆင့်ကြားသိရသောအသိပညာများသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိပါသည်။အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သူ့တို့သည်စီးပွားရေးကိုကျွမ်းကျင်အောင်မြင်စွာလုပ်ခဲ့သောအတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးစီးပွားရေးလောက ၏ အတက်အကျကိုကောင်းစွာသိရှိလို့ဖြစ်ပါသည်။

Sully Pitching During Mentor Progress Review

Founder Institute Program သည်စွန့်ဦးတီထွင်ဖြစ်ချင်သူများနှင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောတက်သင့်သောProgramတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်။

သင့်၏IdeaကိုဒီProgramမှာအတွေ့အကြုံရှိသောလုပ်ငန်းရှင်များ၏အကြံပေးချက်များအတိုင်းအကြိမ်ကြိမ်ပြုပြင်မွမ်းမံခွင့်ရသည့်အတွက်သင့်Business Ideaဟာဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိချိန်တွင်အောင်မြင်နိုင်ဖို့အလားအလာကောင်းများစွာရှိပါသည်။

ကျွန်တော်ရဲ့ Business Idea Flexible Passကို ဒီ Founder Institute Programထဲမှာကြိမ်ဖန်များစွာပြုပြင်မွမ်းမံခွင့်ရခဲ့ပါသည်။

အခုတော့ကျွန်တော်ဟာ Flexible Pass ကိုဈေးကွက်ထဲသို့မကြာခင်ခေါ်ဆောင်လာတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ပြီးကျွန်တော်သည်ပထမဦးဆုံးFounder Institute Yangon မှ အောင်မြင်ဘွဲ့ရသောပထမဦးဆုံး(၆)ဦးအနက်မှတစ်ဦးဖြစ်သည့်အတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။

အခုအချိန်ဟာကျွန်တော့်လုပ်ငန်းအတွက်အစပဲရှိပြီးနောက်ထပ်ခရီးရှည်ကိုဆက်လက်သွားရ ဦးမည်ဖြစ်ပြီးဒီ Founder Institute Program မှာ သင် ကြား ပြီး တက် ရောက် ခွင့် ရ တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ပြီးတော့ Founder Institute Yangon မှ Director များ ၊အကြံပေးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လူကြီးများ၊ Phandeeyar မှဝန်ထမ်းများ၊ကျွန်တော့် ရဲ့အဖွဲ့သားများ၊ကျွန်တော့် မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများ၊ကျွန်တော့်အားပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့သူများနှင့်အတူကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးများစွာတင်ပါသည်။

အခုတော့တကယ့်ကျွန်တော်လျှောက် ရ မည့် ခ ရီး ရှည် ကို စ တင် ပါ ပြီ။

Founder Institute Graduation Day

“ကျွန်တော့် ၏ Business Flexible Pass အကြောင်း”

Flexible Pass သည်သင့်အားကျွန်တော်တို့ ၏Partner Gyms/Fitness Centres များတွင်ကစားနိုင်ရန်လုပ်ပေးသည့် Pass ဖြစ်ပါသည်။ Flexible Pass နှင့်သင်သည်ကျွန်တော်
တို့ ၏ Partner များတွင် Gym အသုံးပြုခွင့်၊Fitness Classes များတက်ရောက်ခွင့် နှင့် ရေကူးကန် အသုံးပြုခွင့်တို့ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

Flexible Pass အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါ www.flexiblepass.com website နှင့် Flexible Pass facebook page တို့ တွင် အ သေး စိတ် ဝင် ရောက် လေ့ လာ နိုင် ပါ သည်။