Register your campaign team for a 5-month hands-on Social Media Fellowship (free)

Image of Social Media Fellowship Program
Myanmar & English versions below

၅လကာ (အခမဲ့) အနီးကပ္ ေလ့လာႏိုင္ေသာ social media fellowship အတြက္ သင့္ campaign အဖြဲကို ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈမွာ social media က အေရးပါတဲ့  အခန္းက႑ မွ ပါဝင္ေနျပီး ျပည္သူေတြရဲ ့သေဘာထား၊ အယူအဆေတြအေပၚမွာလည္း လြွမ္းမိုးဆုပ္ကိုင္ နိုင္စြမ္း တိုးလာပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ ့ပတ္သက္တဲ့ နုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြ၊ နုိင္ငံသားေရးရာကိစၥ ေတြနဲ ့ပတ္သက္ျပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုျမွင့္တင္ရန္ Campaign မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမယ့္  ၅လၾကာ ေလ့လာနိုင္တဲ့ Social Media Fellowship အစီအစဥ္ တစ္ခုကို ဖန္တီးရာမွ စတင္ေခၚယူေနပါျပီ။

အခု အစီအစဥ္က လူမႈေရး ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ Campaign ျပဳလုပ္ေနတဲ့ (သို႔မဟုတ္) စတင္ရန္ရွိတဲ့အဖြဲ႔အစည္း မွ  အဖြဲ႔ ဝင္ ႏွစ္ဦးမွ သံုးဦးအထိ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ က်ြန္ုပ္တို႔သည္ Peace  ၊ Tolerance နဲ့ intercommunal harmony နဲ ့ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို  ျမွင့္တင္ဖို့ campaign လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကို ေလ်ွာက္ထားဖို့ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ၊ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႔မ်ား၊ ေစတနာ႔ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႔မ်ား၊ လူငယ္အုပ္စုမ်ား၊ နဲ့ ရပ္ရြာအေျချပဳ အစုအဖြဲ႔ မ်ား မွ ေလ်ွာက္ထားဖို႔္ ဖိတ္ေခၚပါတယ္

၅လတာ ကာလအတြင္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္၄င္းတို႔ campaign ကို အရွိန္ျမွင့္တင္နိုင္ရန္ ၊ကြ်မ္းက်င္မႈအသစ္ မ်ားကို ေလ့လာနိုင္ရန္နဲ့ ဒီဇိုင္း မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳ လုပ္နိုင္ရန္  ၿပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားနဲ့အတူ အနီးကပ္အလုပ္လုပ္ရင္းေ လ့လာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အနီးကပ္ လမ္းညႊန္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား၊ထိေရာက္ေသာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား အၿပင္၊  ဖန္တီးရာ ရွိ Geek Squad၊  ဒီဂ်စ္တယ္စတူရီယို တို ့အပါအဝင္  ဖန္တီးရာရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားကို လည္း အသံုးျပဳ နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနနဲ့ ယခု program ေအာင္ျမင္ျပီးဆံုးပါက ဖန္တီးရာမွေပးအပ္မယ့္ social media အသိအမွတ္ ျပဳ လက္မွတ္ရရွိပါမယ္။

ဘယ္သူေတြေလ်ွာက္ထားနိုင္မလဲ။

(၁) Peace, Tolerance ႏွင့္ Intercommunal harmony နွင့္ပက္သက္ျပီး campaign လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ (သို ့) စတင္ရန္ ရွိတဲ့ အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ရပါမယ္။

(၂) အဖြဲ႔မ်ားအေနနဲ့ မွတ္ပံုတင္ထားေသာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ရန္ မလိုပါ။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႔အစညး္မ်ားသည္ ယခု program ျပီးဆံုးသြားရင္လည္း campaign မ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုအရည္အခ်င္းေတြလိုအပ္သလဲ။

(၁) သင့္အဖြဲ႔တြင္ Peace ၊Tolerence ႏွင့္ Intercommunal Harmony ကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္ရန္ရည္ရြယ္ထားတဲ့ Campaign တစ္ခုရွိရန္လိုအပ္ပါတယ္။

(၂) Program သည္ ၅ လအခ်ိန္ၿပည့္ သင္တန္းမဟုတ္ေသာ္လည္း program တြင္ ပါဝင္မည့္ Workshops, Trainings မ်ားကိုမူ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ရပါမည္။ ထို ့အၿပင္ သင့္ Campaign မွ အဖြဲ႔၀င္ ႏွစ္ေယာက္မွ သံုးေယာက္ဟာ တစ္ပတ္လ်ွင္ အနည္းဆံုး နာရီ နွစ္ဆယ္  Campaign တြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ရပါမယ္။

ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားနိုင္မလဲ။

စိတ္၀င္စားေသာအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၉)ရက္မတိုင္မီ  http://bit.ly/2kPQPFp ကိုႏွိပ္ရၽ္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

အဖြဲ႔ မ်ားအေနၿဖင့္ ၄င္းတို႔ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား၊ ၄င္းတို႔ တင္ျပလာေသာ campaign အလားအလာ ႏွင့္ စပ္ဆက္ ပတ္သက္မႈမ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရပါမယ္။

ေက်းဇူးျပဳ ရၽ္ သတိျပဳ ပါ။ ေလ်ာက္လႊာသည္ ျပန္လည္စီစစ္ျပီး ေစာလွ်င္စြာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ပဏာမေရြးခ်ယ္ျပီး လူေတြ႔စစ္ေဆးရန္ ဖိတ္ေခၚပါမည္။  ဒါေၾကာင့္မို့ အခြင့္အေရးကို လက္မလႊတ္ရေစရန္ ေစာေစာေလ်ွာက္ထားဖို႔ တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။

သင္တန္းမ်ားဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ့႔တြင္သာ က်င္ပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျပင္ပ မွေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနၿဖင့္ Travel Scholarship ကိုေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။  စေကာလာရွစ္သည္ ခရီးစရိတ္ ၊ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ စားေသာက္စာရိတ္အတြက္ အၾကံဳ းဝင္ပါတယ္။

အေသးစိတ္သိရွိနို္င္ရန္

ဖန္တီးရာ ၏ website စာမ်က္ႏွာ www.phandeeyar.org တြင္ ဖန္တီးရာႏွင့္ပက္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ Fellowship  Program နွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကည့္ရႈ ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

ဖန္တီးရာမွ Fellowship Program  ေလ်ွာက္ထားမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္ Information Session တစ္ခုကို ဖန္တီးရာ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၉ရက္ေန႔ ညေန(၆)နာရီမွ (၈)နာရီအထိ ျပဳ လုပ္ရန္ ရွိပါတယ္။ အစီအစဥ္ကိုတက္ေရာက္နုိင္ဖို႔ http://bit.ly/2jUB1iY မွာ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါတယ္။
အကယ္ရၽ္ Information Session ကိုမတက္ေရာက္နိုင္ပါက Fellowship နဲ့ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေလ်ွာက္လႊာေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားနဲ့ ပတ္သက္ျပီး အကူအညီေပးနိုင္ရန္ အတြက္ ဖန္တီးရာမွ အဖြဲ႔သားမ်ားကို တဦးခ်င္းေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ ခ်ိန္းဆိုနိုင္ပါတယ္။ ကိုေနလင္း ဖုန္း (+ 95 95139758 ) ေခၚဆိုရၽ္ေသာ္လည္းေကာင္း http://bit.ly/2kPV1VD တြင္ စာရင္းေပးသြင္းရၽ္ ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်ိန္းဆို

=====

Register your campaign team for a 5-month hands-on Social Media Fellowship (free)

Facebook is a digital megaphone with incredible potential to amplify reach.

To assist change agents harness the potential of social media for campaigning, Phandeeyar is launching a 5-month Social Media Fellowship program.

The program is targeted at teams of 2-3 people already working on (or about to start) a community campaign tackling social issues. We’re particularly interested in campaigns promoting peace, tolerance and intercommunal harmony. Participants from CSOs, community associations, volunteer organisations, youth groups, and other community-based collectives with a social focus are invited to apply.

Over the course of the 5-month program, the teams will work closely with local and international experts to take their campaigns to new heights and learn new skills and tools to better design and target their content.

In addition to ongoing coaching and mentoring, the teams will receive a series of intensive trainings as well as get access to Phandeeyar resources, including Phandeeyar Geek Squad and Digital Studio.

Participants that successfully complete the program will receive a social media certification from Phandeeyar.

HOW TO APPLY:

APPLICATION REQUIREMENTS: 

Interested participants should register as a team before 19 February using the form below: http://bit.ly/2jYjZkr

Teams will be selected on the basis of their motivation and the relevance and potential of their proposed campaign.

Please note that applications will be reviewed and pre-selected teams invited for interview on a rolling basis. We therefore recommend that you apply early to maximise your chances.

The Phandeeyar team is available to provide more information about this Fellowship and to help teams complete this Application Form. Please schedule a time using this link

calendly.com/phandeeyar/socialmediafellowship

We will also be hosting an information session at Phandeeyar on Thursday, 9th February 2017 from 6pm for teams interested in finding out more about the program and application process.

You can register for the session here: http://bit.ly/2jw8pKb